someone new and its unintended consequences

همیشه توجهم به این نکته که دوست داشتن چه تا میزان ترسانک است جلب شده بوده ولی در موقعیتش قرار گرفتن داستان متفاوتی است. تقریبا 2 ماهی میشه که “ن” رو میشناسم ولی توی ذهنم خیلی بیشتر ازین حرفاس. نه ماه دیگه از سربازیم مونده و سه هفته دیگه امتحان تاقل دارم وهفته ای که …

someone new and its unintended consequences Read More »