Invisible hands of silence

ما همیشه به عنوان یک انسان و در حالت نرمال با حرف زدن ارتباط برقرار میکنیم. با حرف زدن احساسات و افکارمون رو منتقل میکنیم. خدا هم همین کارو کرد. نه؟ گاهی ولی لحظه هایی در زندگیم تجربه کردم که نه حرف زدن، که سکوت ضرورتی بوده است برای به دوش کشیدن بار احساستم. انگار …

Invisible hands of silence Read More »