MY PERSIAN BLOG

Third Person

تقریبا دارم جهان بینیم به عنوان یک آدم مستقل رو از دست میدم. به خاطر مدیاست؟ شاید. به طرز عجیبی احساس میکنم دارم خنگ میشم. خودم رو از دید سوم شخصی نگاه  میکنم که همیشه در حال قضاوت کردن منه. تقریبا تجربه گراییم رو ازم گرفته . امید به زندگیم بالا رفته ولی احساس نکبت …

Third Person Read More »

Achievement?

آرتیست ها آرتیست به دنیا میان؟ اره فکر کنم؛ من آرتیست به دنیا اومدم؟ احتمال میدم ولی مطن نیستم. سربازی هیچ چیز برای من نداشته باشه،من رو متوجه 2 بعدی بودن زمان زندگیم کرد. عرض زندگی که تا الان خیلی بهش فکر نمیکردم، چیزی که راحت توی روزمرگی گم میشه، اگه طول زندگی فاکتوری از …

Achievement? Read More »

so what?

خیلی وقتی میشه شروع کردم به نوشتن های جدی ولی تا الان خیلی دلیلی نمیدیدم که جای عمومی ای انتشار بدم ولی احساس میکنم توی این مقطع زمانی خیلی میتونه بهم کمک کنه. حداقلش اینه که میتونم برگردم به این نوشته ها و این چیزیه وقتی روی کاغذ مینویسم از دستش میدم. خیلی در مورد …

so what? Read More »